TCAS ปีการศึกษา 2565

Post format TCAS 05


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (IPDI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดการรับนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 ดังนี้TCAS 1: รอบ Portfolio

ใช้ความสามารถพิเศษ / ประวัติผลงาน  ไม่ใช้คะแนนสอบ  เลือกสมัครได้ 1 โครงการ ต่อ 1 วิทยาเขต 

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1.  โครงการนักกีฬาทีมชาติ

2.  โครงการช้างเผือก (Portfolio)
จำนวนรับ 15 คน

เงื่อนไขขั้นต่ำ

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าข้ึนไป

2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต

3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

5. ประวัติผลงาน ที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองในช่วงการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า บรรจุผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่าน้ัน ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ในช่องทางอื่น ๆ)

6. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสนใจในการออกแบบและนวัตกรรม


การพิจารณา

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 20.00

2. ประวัติผลงาน (Portfolio) สัดส่วน 40.00

3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ และการแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ สัดส่วน 30.00

4. ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ ผลงานด้านนสิ่งประดิษฐ์การประกวดแบบ รางวัลผลงานที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคข้ึนไป สัดส่วน 10.00

5. หมายเหตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1–6 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในประวัติผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตามTCAS 2: รอบ Quota

ใช้คุณสมบัติเฉพาะหรือสอบปฏิบัติ  ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ  เลือกสมัครได้ 1 โครงการ ต่อ 1  วิทยาเขต 

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการโควตา นร. ดีเด่น ร.ร.สาธิตฯ
จำนวนรับ 1 คน

2. โครงการโควตานักกีฬาดีเด่น
จำนวนรับ 1 คน

3. โครงการโควตาพิเศษ (30 จังหวัด)
จำนวนรับ 1 คน

4. โครงการโควตาศิลปวัฒนธรรม
จำนวนรับ 1 คน

5. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (โควตาทายาทผู้ประกอบการ / เกษตรกร) 
จำนวนรับ 2 คน

6. โครงการเพชรนนทรี  (โควตาความสามารถพิเศษโดดเด่น)  
จำนวนรับ 2 คน

 TCAS 3: รอบ Admission

ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด เลือกสมัครได้ไม่เกิน 10 อันดับ (แบบเรียงอันดับ)

เงื่อนไขขั้นต่ำ

1. GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
2. PAT 4 ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
4. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
5. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

1. GAT สัดส่วน 30.00
2. PAT 4 สัดส่วน 40.00
3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 5.00
4. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 15.00
5. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 10.00ปฏิทินการรับสมัคร

ปฏิทินรับสมัคร2565