หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Bachelor of Science in
Integrated Product Design Innovation
Faculty of Architecture, Kasetsart University


 • slider1


  IPDI คืออะไร?

  IPDI เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้นำเอาการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการค้นคว้า มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรม ตามแนวทาง Thailand 4.0 ที่จะนำประเทศไปสู่ Value-Based Economy
 • slider2


  เรียน IPDI แล้วได้อะไร?

  ผู้เรียนจะได้ทำการเรียนรู้ ฝึกฝนการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยหลักและความตระหนักในความยั่งยืน ทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
 • slider3


  เรียน IPDI จบไปแล้ว เป็นอะไร?

  – นักสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิด

  – นักออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบผลิตภัณฑ์บริการ

  – นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  – ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  – ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์

 • slider4


  IPDI เรียนอะไรบ้าง?

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มีหมวดวิชาหลัก ได้แก่

  – วิชาด้านวิทยาศาสตร์

  – วิชาด้านการออกแบบ

  – วิชาทฤษฎีและความรู้เพื่อสนับสนุนการออกแบบ

  – วิชาพัฒนาทักษะการออกแบบ

  – วิชาด้านความยั่งยืน

 • slider5


  นักเรียนแบบนี้แหละ! ที่เหมาะกับ IPDI

  – จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า) สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

  – “วิทย์ก็ดี ศิลป์ก็ได้”

  – ชอบมองหาโอกาสในการออกแบบจากประเด็นต่างๆในสังคม

  – เห็นความสำคัญของการออกแบบและนวัตกรรม

  – เชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ไข

  – มีความตระหนักในผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดไฟล์แนะนำหลักสูตร
Download .pdf file
ข่าวสารล่าสุด
News and Events


FAQ