tcas64 head 05หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (IPDI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดการรับนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้TCAS รอบที่ 1

ใช้ความสามารถพิเศษ / ประวัติผลงาน  ไม่ใช้คะแนนสอบ  เลือกสมัครได้ 1 โครงการ ต่อ 1 วิทยาเขต 

1.โครงการช้างเผือก (Portfolio)
< คลิกที่นี่ > เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา   

2.โครงการนักกีฬาทีมชาติ              
< คลิกที่นี่ > เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณาTCAS รอบที่ 2 (Quota)

ใช้คะแนนสอบ O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ เลือกสมัครได้คนละ 1 โควตา ต่อ 1 วิทยาเขต

1. โครงการเพชรนนทรี (โควตาความสามารถพิเศษโดดเด่น)
< คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

2. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (โควตาทายาทผู้ประกอบการ / เกษตรกร)        
< คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

3. โครงการนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.       
< คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

4. โครงการโควตานักกีฬาดีเด่นฯ        
< คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

5. โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด        
< คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

6. โครงการโควตาศิลปวัฒนธรรม      
< คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบที่ 3 (Admission)

รูปแบบ 3
ใช้คะแนนสอบ O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

รูปแบบ 4
ใช้คะแนน GPAX 20%  O-NET 30%  และ GAT/PAT 50% (ตามเกณฑ์การรับใน 10 กลุ่มสาขา) เลือกสมัครได้สูงสุดไม่เกิน 10 อันดับ (แบบเรียงอันดับ) โดยเลือกเกณฑ์ Admission 1 และ/หรือ Admission 2 ได้

1. Admission 1
< คลิกที่นี่ > เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

2. Admission 2      
< คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

ติดตามรายละเอียด KU-TCAS 2564 ทาง https://admission.ku.ac.th หรือ www.facebook.com/kuadmission